Privacy Policy

PRIVACYBELEID EN GEGEVENSBESCHERMING

In overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, waarbij Richtlijn 95 wordt ingetrokken / 46 / EG (hierna: RGPD), Wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (hierna LSSI-CE) en organieke wet 3/2018, Bescherming van persoonsgegevens en garantie van digitale rechten MAB ABOGADOS SLP garandeert de bescherming en vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens, van elk type verstrekt door onze klanten, in overeenstemming met de bepalingen van het Algemeen Reglement voor de bescherming van personagegegevens.

Beleid Gegevensbescherming MAB ADVOCATEN SLP op basis van het principe van proactieve verantwoordelijkheid, volgens welke de verantwoordelijke van de behandeling verantwoordelijk is voor de naleving van het regelgevende en jurisprudentiële kader en in staat is om aan de autoriteiten de overeenkomstige controle te bewijzen.

De verstrekte gegevens zullen worden behandeld in de voorwaarden die zijn vastgelegd in de RGPD, in die zin heeft MAB ABOGADOS SLP de beschermingsniveaus aangenomen die wettelijk vereist zijn, en heeft het alle technische maatregelen tot haar beschikking genomen om verlies, misbruik, wijziging, ongeoorloofde toegang door derden, zoals hieronder uiteengezet. De gebruiker moet zich er echter van bewust zijn dat beveiligingsmaatregelen op internet niet onneembaar zijn.

Verantwoordelijk voor de behandeling: wie zijn wij?

Naam: MAB ABOGADOS SLP (hierna MAB ABOGADOS)

CIF: B87930723

Adres: Paseo de la Castellana, 95, verdieping 28 (Torre Europa), 28046, Madrid

Telefoon: 919011641

E-mail: info@mababogados.es

Doel van de behandeling: waar gebruiken we uw gegevens voor?

Alle gegevens die door onze klanten en / of bezoekers op de MAB ABOGADOS-website of haar personeel worden verstrekt, worden opgenomen in het register van de verwerkingsactiviteiten van persoonsgegevens, gemaakt en onderhouden onder de verantwoordelijkheid van MAB ABOGADOS, essentieel om diensten te verlenen. Gevraagd door gebruikers, of om twijfels of vragen van onze bezoekers op te lossen. Ons beleid is om geen profielen te maken van de gebruikers van onze diensten.

Legitimiteit van de behandeling: waarom hebben we uw gegevens nodig?

  1. a) Contractuele relatie: deze is van toepassing wanneer u een van onze services contracteert.
  2. b) Gerechtvaardigd belang: om de vragen en vorderingen die u indient te behandelen en om de inning van de verschuldigde bedragen te beheren.
  3. c) Uw toestemming: als u een gebruiker van onze website bent, machtigt u ons door het vakje in het contactformulier aan te vinken om u de nodige mededelingen te sturen om te reageren op de vraag of het verzoek om informatie dat wordt gesteld.

Ontvangers: met wie delen we uw gegevens?

We geven uw persoonlijke gegevens aan niemand door, behalve aan die openbare of particuliere entiteiten waaraan we verplicht zijn om uw persoonlijke gegevens te verstrekken om te voldoen aan enige wet. De belastingwet vereist bijvoorbeeld dat de belastingdienst bepaalde informatie verstrekt over economische transacties die een bepaald bedrag overschrijden.

In het geval dat we, afgezien van de bovengenoemde veronderstellingen, uw persoonlijke gegevens aan andere entiteiten moeten bekendmaken , zullen we vooraf uw toestemming vragen via duidelijke opties die u in staat stellen om hierover te beslissen.

Communicatie: waar kunnen we uw gegevens naartoe sturen?

We zullen uw persoonlijke gegevens niet internationaal doorgeven voor de genoemde doeleinden.

Bewaring: hoe lang bewaren we uw gegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor ze zijn verzameld. Bij het bepalen van de juiste bewaartermijn onderzoeken we de risico’s die aan de behandeling zijn verbonden, evenals onze contractuele, wettelijke en regelgevende verplichtingen, ons interne beleid voor het bewaren van gegevens en onze legitieme zakelijke belangen die worden beschreven in deze privacyverklaring en cookiebeleid.

In die zin zal MAB ABOGADOS persoonlijke gegevens bewaren zodra haar relatie met u is beëindigd, naar behoren geblokkeerd, gedurende de verjaringstermijn van de acties die kunnen voortvloeien uit de relatie die wordt onderhouden met de belanghebbende partij.

Eenmaal geblokkeerd, zijn uw gegevens ontoegankelijk voor MAB ABOGADOS en worden ze niet verwerkt, behalve om ze beschikbaar te stellen aan openbare besturen, rechters en rechtbanken, ter attentie van mogelijke verantwoordelijkheden die voortvloeien uit de behandelingen, evenals voor de uitoefening en verdediging van claims bij het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming.

Beveiliging: hoe gaan we uw gegevens beschermen?

We doen al het mogelijke om de vertrouwelijkheid van de persoonlijke informatie die in onze systemen wordt verwerkt, te behouden. We handhaven strikte beveiligingsniveaus om de persoonlijke gegevens die we verwerken te beschermen tegen onopzettelijk verlies en onbevoegde toegang, behandeling of openbaarmaking, rekening houdend met de stand van de technologie, de aard en de risico’s waaraan de gegevens zijn blootgesteld. Wij kunnen echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor het gebruik dat u maakt van de gegevens (inclusief gebruikersnaam en wachtwoord) die u op onze website gebruikt. Ons personeel volgt strikte privacynormen en in het geval dat we derden inhuren om ondersteunende diensten te verlenen, eisen we dat ze zich aan dezelfde normen houden en stellen we ons in staat om ze te controleren om de naleving te verifiëren.

Uw rechten: welke rechten kunt u als belanghebbende uitoefenen?

We informeren u dat u de volgende rechten kunt uitoefenen:

  1. Recht op toegang tot uw persoonsgegevens, om te weten welke worden verwerkt en welke verwerkingen daarmee worden uitgevoerd;
  2. Recht om eventuele onjuiste persoonsgegevens te corrigeren ;
  3. Recht om uw persoonlijke gegevens te verwijderen, wanneer dit mogelijk is (bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting);
  4. Recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken wanneer de juistheid, wettigheid of noodzaak om de gegevens te verwerken twijfelachtig is, in welk geval we ze kunnen bewaren voor de uitoefening of verdediging van claims.
  5. Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, wanneer de wettelijke basis die ons in staat stelt om de vermelde gegevens te verwerken, ons legitieme belang is. MAB ABOGADOS stopt met het verwerken van uw gegevens, tenzij dit een gerechtvaardigd belang heeft of noodzakelijk is voor de verdediging van claims.
  6. Recht op de overdraagbaarheid van uw gegevens, wanneer de wettelijke basis die ons in staat stelt deze te verwerken het bestaan ​​van een contractuele relatie of uw toestemming is.
  7. Recht om de toestemming verleend aan MAB ABOGADOS in te trekken.

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u dit gratis en op elk moment doen door contact met ons op te nemen op het adres Paseo de la Castellana, 95, Planta 28 (Torre Europa), 28046, Madrid, en voeg een kopie van uw identiteitsbewijs bij.

Bescherming van rechten: waar kunt u een claim indienen?

Als u begrijpt dat uw rechten door onze entiteit zijn verwaarloosd, kunt u op een van de volgende manieren een claim indienen bij de Spaanse instantie voor gegevensbescherming:

. – Elektronisch kantoor: https://www.aepd.es

.- Post: Spaans bureau voor gegevensbescherming, C / Jorge Juan, 6, 28001, Madrid

. – Telefoon: 901.100.099 en 912.663.517

Het indienen van een claim bij de Spaanse instantie voor gegevensbescherming brengt geen kosten met zich mee en de hulp van een advocaat of advocaat is niet nodig.

Updates: welke wijzigingen kunnen er in dit privacybeleid worden aangebracht?

MAB ABOGADOS behoudt zich het recht voor om dit beleid te wijzigen om het aan te passen aan nieuwe wetgeving of jurisprudentie die de naleving ervan kan beïnvloeden .

Om de naleving van de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens te garanderen, heeft MAB ABOGADOS advies- en adviesdiensten ontvangen van ClickDatos .